Giới thiệu chức năng - nhiệm vụ của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin
Ngày 2024-04-22 08:41:50

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BẢO TÀNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh như sau:

I. Vị trí và chức năng:

1. Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa, giáo dục truyền thống liên quan đến phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và các hoạt động dịch vụ khác của Bảo tàng theo quy định của pháp luật.

2. Bảo tàng Xô viết có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý toàn diện trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

3. Trụ sở của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh: Số 10, đường Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Thường xuyên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua việc triển khai đề tài khoa học các cấp, các chương tình, đề án, dự án liên quan đến Bảo tàng theo quy định của pháp luật.

2. Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật liên quan đến phong trào Xô  viết Nghệ Tĩnh

3. Trưng bày tài liệu, hiện vật dài hạn, ngắn hạn tại Bảo tàng và triển lãm lưu động trong, ngoài nước.

4.  Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước và khách nước ngoài tham quan, nghiên cứu, học tập tại Bảo tàng; thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh như hội thảo, tọa đàm khoa học, giao lưu văn hóa, nói chuyện chuyên đề, xuất bản ấn phẩm…

5. Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của Bảo tàng và tuân thủ quy định của pháp luật.

6. Được liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiêm vụ được giao và quy định của pháp luật.

7. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức năng nghề nghiệp và số lượng người làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bảo tàng theo quy định của pháp luật

8. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa và Thể thao giao.

B. Cơ cấu tổ chức - bộ máy:

1. Ban giám đốc: 

2. Các phòng chức năng

Video