Sưu tập cờ Đảng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 08:39:13

Năm 1929, nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga, Đông Dương cộng sản Đảng ở Trung Kỳ tổ chức treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Lá cờ đỏ búa liềm phấp phới bay trên các cây đa, mái đình, cột điện... màu cở đỏ của Đảng đã soi đường dẫn lối nhân dân vùng lên đấu tranh giành cơm áo,tự do.

Đọc thêm

Sưu tập hiện vật về phong trào Văn thân - Cần Vương chống Pháp

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 08:37:45

Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dưới ngọn cờ của các sỹ phu yêu nước phát triển sôi nổi ở Nghệ Tĩnh vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Mở đầu là cuộc khởi nghĩa của Trần Tấn, Đặng Như Mai với ngọn cờ “Bình Tây sát tả ” ở huyện Thanh Chương, Nam Đàn. Hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi (tháng 7/1885), Nhân dân Nghệ Tĩnh đã đứng lên khởi nghĩa “Quyết đánh cả Tây lẫn triều”.

Đọc thêm

Sưu tập hiện vật của các tổ chức yêu nước ở Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 08:36:20

Cuối năm 1925, chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam nói chung và Nghệ Tĩnh nói riêng đã thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển mạnh, dẫn đến sự ra đời của hai tổ chức yêu nước Tân Việt và Thanh Niên. Ngay sau khi ra đời, hai tổ chức đã có nhiều hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp như: mở các hội tương tế, ái hữu, lớp học chữ quốc ngữ, hiệu buôn, Trại cày...ở trong và nước ngoài.

Đọc thêm

Sưu tập báo chí của Đảng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2008-12-25 07:51:22

Sưu tập báo chí của Đảng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Video