Vài nét về thuế thân trước năm 1945 ở Việt Nam và giới thiệu sưu tập thẻ thuế thân được trưng bày và bảo quản tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2021-05-12 08:00:33

Thuế thân (thuế sưu, thuế đinh) là một trong những loại thuế khóa có từ thời phong kiến đã được thực dân Pháp tận dụng triệt để để bóc lột nhân dân Việt Nam và là nguồn thu chính cho ngân quỹ nhà nước, phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương. Theo nhiều tài liệu, trải qua mỗi thời đại, quy định đóng thuế thân ở Việt Nam lại có đôi chút điều chỉnh và ngày càng cụ thể, chi tiết hơn.

Đọc thêm

Sáng mãi ngọn cờ Đảng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-07-02 08:00:33

Đọc thêm

Một số báo chí, truyền đơn tuyên truyền, cổ động của Đảng ở Nghệ An thời kỳ 1930-1931 đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-06-20 08:00:33

và lan rộng ra hầu khắp các huyện trong toàn tỉnh.

Đọc thêm

Đĩa sứ của gia đình ông Nguyễn Tấn (Tờn), xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả: admin Ngày 2015-02-09 08:00:33

Đọc thêm

Video