Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh với những hoạt động góp phần giữ gìn, phát huy di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Môn Sơn – Lục Dạ, Con Cuông trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2021-04-12 01:42:47

Trong hàng chục năm qua, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã tổ chức rất nhiều những hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần giữ gìn, phát huy những di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Môn Sơn – Lục Dạ, Con Cuông trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Đọc thêm

Môn Sơn - điểm sáng đấu tranh của nhân dân các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2021-04-09 08:00:33

Sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo giai cấp công - nông đứng lên đấu tranh với quy mô toàn quốc và đạt đến đỉnh cao là cuộc đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh năm 1930-1931.

Đọc thêm

Vai trò của học sinh trường Quốc học Vinh đối với phong trào yêu nước và cách mạng từ 1920 đến 1945

Tác giả: admin Ngày 2020-11-18 08:00:33

Đọc thêm

Cách mạng Tháng Mười Nga với sự ra đời của Chính quyền Xô viết đầu tiên ở vùng Đông Nam Châu Á

Tác giả: admin Ngày 2020-11-06 09:21:31

Khi đánh giá về vai trò, ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”(1). Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã trở thành một hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, đồng thời tạo tiền đề cho sự ra đời của một hệ thống xã hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử.

Đọc thêm

Video