Từ Xô viết Nghệ Tĩnh đến Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An, Hà Tĩnh tháng 8/1945

Tác giả: admin Ngày 2021-08-29 09:18:58

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cả nước, phá tan xiềng xích nô lệ của chế độ phát xít, thực dân, phong kiến trên đất nước ta; mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam. Và để có được thắng lợi rực rỡ đó, chúng ta càng thấy được ý nghĩa to lớn của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô viết Nghệ - Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này”.

Đọc thêm

Từ Xô viết Nghệ Tĩnh đến Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An, Hà Tĩnh tháng 8/1945

Tác giả: admin Ngày 2021-08-29 08:00:33

Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam ngay sau khi Đảng ta vừa mới ra đời. Đó là kết quả tất yếu của cao trào đấu tranh cách mạng của công nhân và nông dân cả nước trong những năm 1930-1931. Từ cuộc đấu tranh mở đầu của công - nông Vinh Bến Thủy, phong trào đã lan rộng ra nhiều địa phương ở hai tỉnh Nghệ Tĩnh và phát triển lên đến đỉnh cao với sự ra đời của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh. Mặc dù chỉ tồn tại với hình thức sơ khai, nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về một nhà nước công – nông, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của nhân dân ta, đồng thời để lại nhiều bài học quý cho cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm

Vai trò của hoạt động truyền thông đối với sự phát triển của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh hiện nay

Tác giả: admin Ngày 2021-08-16 08:00:33

Truyền thông bảo tàng có thể hiểu là quá trình chuyển tải thông tin, một kiểu tương tác xã hội, chia sẻ các quy tắc và tín hiệu chung giữa ít nhất là hai đối tượng công chúng và bảo tàng. Đồng thời đây cũng là hoạt động không thể thiếu đối với một bảo tàng hiện đại nhằm tuyên truyền, quảng bá về trưng bày, về các hoạt động của bảo tàng với mục đích thu hút khách tham quan, nâng cao uy tín, thương hiệu của bảo tàng. Trong hoàn cảnh thực tế, mỗi bảo tàng cần có chiến lược truyền thông phù hợp với điều kiện của mình trên cơ sở các yêu cầu về nội dung, hình thức và mục tiêu truyền thông.

Đọc thêm

Vai trò của hoạt động truyền thông đối với sự phát triển của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh hiện nay

Tác giả: admin Ngày 2021-08-16 03:43:14

Truyền thông bảo tàng có thể hiểu là quá trình chuyển tải thông tin, một kiểu tương tác xã hội, chia sẻ các quy tắc và tín hiệu chung giữa ít nhất là hai đối tượng công chúng và bảo tàng. Đồng thời đây cũng là hoạt động không thể thiếu đối với một bảo tàng hiện đại nhằm tuyên truyền, quảng bá về trưng bày, về các hoạt động của bảo tàng với mục đích thu hút khách tham quan, nâng cao uy tín, thương hiệu của bảo tàng. Trong hoàn cảnh thực tế, mỗi bảo tàng cần có chiến lược truyền thông phù hợp với điều kiện của mình trên cơ sở các yêu cầu về nội dung, hình thức và mục tiêu truyền thông.

Đọc thêm

Video