Sưu tập cờ Đảng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Năm 1929, nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga, Đông Dương cộng sản Đảng ở Trung Kỳ tổ chức treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Lá cờ đỏ búa liềm phấp phới bay trên các cây đa, mái đình, cột điện... màu cở đỏ của Đảng đã soi đường dẫn lối nhân dân vùng lên đấu tranh giành cơm áo,tự do.

Sưu tập cờ Đảng được trưng bày tại phòng 5, phòng 6.

  • Cột đèn Bến Thuỷ đã chứng kiến cờ Đảng được treo trong ngày 1/5/1930 và nơi ghi nhận sự hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Cảnh Bình
  • Lá Cờ của nhân dân huyện Nghi Xuân cắm trên núi Cơm trong ngày 1/5/1930
  • Hưởng ứng ngày chống đế quốc chiến tranh (1/8/1930), nhân dân huyện Can Lộc giương cao cờ đỏ kéo về huyện đường đấu tranh buộc tri huyện Trần Mạnh Đàn ra đón tại cầu Nghèn và nhận các bản yêu sách.
  • Lá Cờ của Đảng bộ huyện Hưng Nguyên dùng tổ chức lễ truy điệu những người hy sinh ngày 12/9/1930.
  • Lá Cờ của nhân dân huyện Can Lộc(Hà Tĩnh), tổng Đô Lương(Anh Sơn, Nghệ An) đã dương cao đi đầu trong cuộc đấu tranh nhân ngày kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga và Quảng Châu công xã (năm 1930).

Đã gần 80 năm, màu đỏ của cờ  Đảng đã nhạt phai theo thời gian. Nhưng vẫn còn nguyên giá trị, cờ đỏ là máu, là xương, là thịt, mồ hôi lẫn nước mắt của nhân dân ta đã làm nên một Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng.