Sưu tập báo chí của Đảng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Hơn 45 năm qua, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã sưu tầm được bộ sưu tập báo chí của Đảng trong cao trào cách mạng 1930 – 1945.

਍ഀ

Sưu tập gồm có: báo của Xứ uỷ Trung Kỳ; Tỉnh uỷ Vinh, tỉnh uỷ Nghệ An, Hà Tĩnh và các huyện uỷ trong hai tỉnh.

਍ഀ

Tháng 7/1929, tờ báo “ Bôn sê vích “ của Kỳ bộ Trung Kỳ Đông Dương cộng sản Đảng được xuất bản, mở đầu cho thời kỳ báo chí của Đảng phát triển ở Nghệ Tĩnh. Các tổ chức Đảng đã in ấn, lưu hành nhiều tờ báo bí mật như “Công hội ”, “Nông hội”, “Xích Sinh”, “Người Lao khổ”, “Tiến Lên”, “Bước Tới”, “Gương Vô sản ”, “Nhà Quê ”, “Tự Cứu”, “Tiếng Gọi”,... là cơ quan tuyên truyền, cổ động của các cấp bộ Đảng. Trong báo đã có bài phản ánh kịp thời về các cuộc đấu tranh, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của địch, vạch mặt một tên phản động. Nội dung các bài báo còn là tài liệu hướng dẫn các cuộc đấu tranh của quần chúng cơ sở.

਍ഀ

Sưu tập gồm:

਍ഀ

* Báo của Xứ uỷ Trung Kỳ: “Người Lao khổ ”.

਍ഀ

Báo “Người Lao khổ ”, số 2 (ngày 2/5/1930) đưa tin cuộc đấu tranh của Công - Nông Vinh- Bến Thuỷ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, đã góp phần cổ vũ quần chúng cách mạng tiến lên. Báo “Người Lao khổ ” được bí mật phát hành rộng trong vùng Trung Kỳ và được tuyên truyền ra toàn quốc.

਍ഀ

Tháng 10/1930 “Người Lao khổ ” đối tên là “ Lao khổ ”. Từ số 25 (10/1/1931) đổi thành tờ “Công – Nông – Binh ”.

਍ഀ

* Báo của Đảng bộ các tỉnh:

਍ഀ
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
  “Tiến lên ” của Tỉnh uỷ Nghệ An ra đời khoảng tháng 5/1930, đến 5/1933 đổi thành “ Tự cứu ”.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Khu Bộ Vinh có tờ “ Chuông Vô sản ”, tháng 3/1932 đổi tên là “ Sóng Cách mạng ”.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Báo “Bước tới ” của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Tờ “Xích Sinh ” là cơ quan ngôn luận của Sinh hội Đỏ, ra đời cuối năm 1929, do đồng chí Nguyễn Phong Sắc chỉ đạo.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
਍ഀ

* Báo của Đảng bộ các huyện :

਍ഀ
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
  “ Gương Vô sản ” của Huyện bộ Anh Sơn, Nghệ An.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  “ Lao Động ” của Huyện bộ Quỳnh Lưu, Nghệ An.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  “ Nhà Quê ” của Huyện bộ Nghi Lộc, Nghệ An
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  “ Tự Cứu ” của Huyện bộ Can Lộc, Hà Tĩnh.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  “ Tiếng gọi ” của Huyện bộ Thạch Hà, Hà Tĩnh.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  “ Cổ động “ của Huyện bộ Đức Thọ, Hà Tĩnh.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  “ Bước tới” của Huyện bộ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ