Đồng chí trần Xu- người chiến sỹ cộng sản kiên trung của quê hương Hà Tĩnh

 

Cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp và phong kiến Nam triều đối với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra hết sức khốc liệt. Ngày 19/01/1932, Ban chấp hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh bị sa vào tay giặc phong trào tạm lui vào hoạt động bí mật. Từ giữa năm 1932, được sự viên trợ của Đông Dương viện trợ bộ(1), đồng chí Trần Xu cùng một số cán bộ Đảng từ Lào, Campuchia như: Phan Gần, Lê Lộc, Hoàng Bá Đường bí mật trở về Hà Tĩnh. Các đồng chí đã bắt liên lạc với các đảng viên trung kiên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 của Hà Tĩnh vừa thoát khỏi nhà tù đế quốc để hoạt động khôi phục các cơ sở Đảng ở Can Lộc và lập lại Tỉnh ủy Lâm thời. Đầu năm 1933, đồng chí Trần Xu trong lúc liên hệ hoạt động đã bị địch bắt. “…Các đồng chí Phan Gần, Trần Xu bị địch kết án tử hình. Hai đồng chí đã nêu cao khí tiết kiên cường, bất khuất và hy sinh vô cùng anh dũng. Các hoạt động xây dựng lại Đảng bộ Can Lộc cuối năm 1933 phải tạm dừng”(2)

 

...

Chi tiết  

Chu Văn Điều- Đại tướng Chu Huy Mân, từ một người yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, trở thành người chiến sỹ cộng sản

 

Chu Văn Điều- Chu Huy Mân là một chiến sỹ cộng sản ưu tú thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một thanh niên yêu nước, tham gia cách mạng từ sớm, đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng ở hầu khắp các chiến trường, đồng chí đã trở thành một trong những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

...

Chi tiết  

Phạm Văn Thàng – Người chiến sỹ cộng sản của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, nơi đây đã sản sinh ra nhiều nhà cách mạng, những người con ưu tú của quê hương, họ đã hy sinh và cống hiến một phần xương máu của mình vì nền độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc, trong số đó có đồng chí Phạm Văn Thàng – người chiến sỹ cộng sản kiên trung. 

...

Chi tiết  

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - tấm gương cộng sản kiên trung, nữ chiến sỹ giao thông liên lạc xuất sắc của Xứ ủy Trung Kỳ

 

Trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, hàng nghìn cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia cách mạng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhiều người đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, khi bao dự định, ước mơ hoài bão chưa được thực hiện, trong số đó có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa.

...

Chi tiết  

Vai trò công nhân Vinh - Bến Thủy trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

 Viết Nghệ Tĩnh là cuộc cách mạng rung trời chuyển đất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, chính quyền Xô Viết được ra đời ở nhiều nơi trong hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Để làm nên kỳ tích đó có sự đóng góp của nhiều tầng lớp nhân dân trong đó có đội ngũ công nhân Vinh - Bến Thủy, một trong những lực lượng then chốt, đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành bại của phong trào.

...

Chi tiết  
Đầu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cuối