Một số Sắc phong cho thần Độc Lôi Sơn được sưu tầm, bảo quản tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện nay đang lưu giữ và bảo quản hàng ngàn tài liệu hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, trong đó có một số Sắc phong. Xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc một số Sắc phong của triều đình nhà Nguyễn ban cho thần Độc Lôi Sơn đã được phiên âm, tạm dịch nghĩa như sau:
1. Sắc thứ nhất

- Phiên âm:

Sắc. Độc Lôi Sơn chi thần, hộ quốc tí dân, nhẫm trứ công đức, kinh hữu lịch triều phong tặng. Phụng ngã Thế tổ Cao Hoàng đế thống nhất hải vũ, khánh bí thần nhân. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh quang thiệu hồng đồ, miến niệm thần hưu, cái long ân điển. Khả gia tặng Sùng tuấn chi thần. Chuẩn hứa Nam Đường huyện, Hữu Biệt, Trường Cát nhị xã y cựu đồng phụng sự. Thần kỳ tướng hựu, bảo ngã lê dân.  

Khâm tai!

Minh Mạng ngũ niên, thập nhị nguyệt, sơ nhất nhật.

- Dịch nghĩa:

Hoàng đế ban sắc rằng:

Độc Lôi Sơn chi thần, giúp nước che dân, hiển rõ công đức, đã được nhiều đời vua phong tặng. Phụng đức Thế tổ Cao Hoàng đế ta (tức Nguyễn Ánh - Gia Long)  thống nhất bờ cõi, ân khắp thần người. Nay trẫm nối gánh cơ đồ, nhớ nghĩ ơn thần, nên sáng danh hiệu. Vậy đáng gia tặng Sùng tuấn chi thần, vẫn chuẩn cho hai xã Hữu Biệt và Trường Cát, huyện Nam Đường phụng thờ như trước. Thần hãy giúp đỡ, che chở dân ta.

Kính thay!

Ngày mùng 01 tháng 12 năm Minh Mạng thứ năm (1824).

2. Sắc thứ hai

- Phiên âm:

Sắc. Long tuấn Độc Lôi Sơn chi thần, hộ quốc tí dân, nhẫm trứ linh ứng. Tiết mông ban cấp tặng sắc, chuẩn hứa phụng sự. Minh Mạng nhị thập nhất niên, trị ngã Thánh tổ Nhân Hoàng đế ngũ tuần đại khánh tiết, khâm phụng bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu. Khả gia tặng Long tuấn Nghiêm ngưng chi thần, nhưng chuẩn hứa Nam Đường huyện, Hữu Biệt, Trường Cát nhị xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu, bảo ngã lê dân.  

Khâm tai!

Thiệu Trị tam niên, thập nhất nguyệt, sơ nhất nhật.

- Dịch nghĩa:

Hoàng đế ban sắc rằng:

Long tuấn Độc Lôi Sơn chi thần, giúp nước che dân, rõ ràng linh ứng. Theo lễ đã được ban cấp sắc phong, cho phép thờ phụng. Năm Minh Mạng thứ 21 (1840),  gặp dịp Thánh tổ Nhân Hoàng đế ta mừng đại lễ ngũ tuần, kính ban chiếu báu ơn sâu, lễ trọng thêm bậc. Nay trẫm gánh vác mệnh lớn, nhớ nghĩ ơn thần. Vậy đáng gia tặng Long tuấn Nghiêm ngưng chi thần, vẫn chuẩn cho hai xã Hữu Biệt và Trường Cát, huyện Nam Đường phụng thờ như cũ. Thần hãy giúp đỡ, che chở dân ta.

Kính thay!
Ngày mùng 01 tháng 11 năm Thiệu Trị năm thứ ba (1843).

3. Sắc thứ ba

- Phiên âm:

Sắc. Độc Lôi Sơn chi thần, nguyên tặng Long tuấn Nghiêm ngưng oanh liệt chi thần, hộ quốc tí dân, nhẫm trứ linh ứng. Tiết mông ban cấp tặng sắc, chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu. Khả gia tặng Long tuấn Nghiêm ngưng oanh liệt Đoan túc chi thần, nhưng chuẩn Nam Đường huyện, Hữu Biệt, Trường Cát nhị xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu, bảo ngã lê dân.  

Khâm tai!

Tự Đức tam niên, thập nhất nguyệt, thập ngũ nhật.

- Dịch nghĩa:

Hoàng đế ban sắc rằng:

Độc Lôi Sơn chi thần, nguyên tặng Long tuấn Nghiêm ngưng oanh liệt chi thần, giúp nước che dân, hiển rõ linh ứng. Theo lễ đã được ban cấp sắc phong, cho phép thờ phụng. Nay trẫm gánh vác mệnh lớn, nhớ nghĩ ơn thần. Vậy đáng gia tặng Long tuấn Nghiêm ngưng oanh liệt Đoan túc chi thần, vẫn chuẩn cho hai xã Hữu Biệt và Trường Cát, huyện Nam Đường phụng thờ như trước. Thần hãy giúp đỡ, che chở dân ta.

Kính thay!

Ngày 15 tháng 11 năm Tự Đức thứ ba (1850).

4. Sắc thứ tư

-  Phiên âm:

Sắc. Long tuấn Nghiêm ngưng oanh liệt Đoan túc Độc Lôi Sơn chi thần, hướng lai hộ quốc tí dân, nhẫm trứ linh ứng. Tiết mông ban cấp tặng sắc lưu tự. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu. Khả gia tặng Dực bảo Trung hưng chi thần, nhưng chuẩn hứa Nghệ An tỉnh, Nam Đường huyện, Hữu Biệt, Trường Cát nhị xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu, bảo ngã lê dân.  

Khâm tai!

Đồng Khánh nhị niên, thất nguyệt, sơ nhất nhật.

- Dịch nghĩa:

Hoàng đế ban sắc rằng:

Long tuấn Nghiêm ngưng oanh liệt Đoan túc Độc Lôi Sơn chi thần, xưa nay giúp nước che dân, hiển rõ linh ứng. Theo lễ đã được ban sắc phụng thờ. Nay trẫm gánh vác mệnh lớn, nhớ nghĩ ơn thần. Vậy đáng gia tặng Dực bảo Trung hưng chi thần, vẫn chuẩn cho hai xã Hữu Biệt và Trường Cát, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An phụng thờ như trước. Thần hãy giúp đỡ, che chở dân ta.

Kính thay!

Ngày mùng 01 tháng 7 năm Đồng Khánh thứ 2 (1887).
5. Sắc thứ năm

- Phiên âm:

Sắc chỉ. Nghệ An tỉnh, Nam Đường huyện, Hữu Biệt, Trường Cát nhị xã tòng tiền phụng sự Long tuấn Nghiêm ngưng oanh liệt Đoan túc Dực bảo Trung hưng Độc Lôi Sơn chi thần. Tiết kinh ban cấp sắc phong, chuẩn kỳ phụng sự. Duy Tân nguyên niên Tấn quang đại lễ, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật. Đặc chuẩn y cựu phụng sự dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai!

Duy Tân tam niên, bát nguyệt, thập nhất nhật.

- Dịch nghĩa:

Hoàng đế ban sắc rằng:

Xã Hữu Biệt, Trường Cát, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An từ trước đã phụng thờ Long tuấn Nghiêm ngưng oanh liệt Đoan túc Dực bảo Trung hưng Độc Lôi Sơn chi thần. Theo lễ đã được ban cấp sắc phong, chuẩn cho thờ phụng. Duy Tân năm thứ nhất, nhân đại lễ lên ngôi, đã ban chiếu báu ơn sâu, lễ trọng thêm bậc. Đặc biệt chuẩn cho phụng thờ như cũ để ghi nhớ ngày lễ lớn mà bày tỏ điển thờ.

Kính thay!

Ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân thứ ba (1909).

6. Sắc thứ sáu

- Phiên âm:

Sắc. Nghệ An tỉnh, Nam Đường huyện, Hữu Biệt, Trường Cát nhị xã tòng tiền đồng phụng sự nguyên tặng Long trọng Nghiêm ngưng oanh liệt Đoan túc Dực bảo Trung hưng Độc Lôi Sơn Lãnh binh Phiêu kỵ úy liệt hầu. Phạm Tướng quân Tôn thần, hộ quốc tí dân, nhẫm trứ linh ứng. Tiết mông ban cấp tặng sắc phong, chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim phi chính trị Trẫm tứ tuần đại khánh tiết, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật. Trứ gia tặng Quang ý Trung đẳng thần, đặc chuẩn phụng sự dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai!

Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật.

- Dịch nghĩa:

Hoàng đế ban sắc rằng:

Hai xã Hữu Biệt và Trường Cát, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An từ trước đã phụng thờ nguyên tặng Long trọng Nghiêm ngưng oanh liệt Đoan túc Dực bảo Trung hưng Độc Lôi Sơn Lãnh binh Phiêu kỵ úy liệt hầu. Phạm Tướng quân Tôn thần, giúp nước che dân, hiển rõ linh ứng. Theo lễ đã được ban cấp sắc phong, cho phép thờ phụng. Nay gặp dịp mừng đại lễ tứ tuần của trẫm, đã ban chiếu báu ơn sâu, lễ trọng thêm bậc. Vậy gia tặng Quang ý Trung đẳng thần, đặc biệt cho phép thờ phụng để ghi nhớ ngày lễ lớn mà bày tỏ điển thờ.

Kính thay!

Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định năm thứ 9 (1924).

Ngoài 6 sắc phong trên, tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh còn lưu giữ 04 sắc phong cho thần Độc Lôi Sơn của các đời vua: Cảnh Hưng nguyên niên (1740), Cảnh Hưng tứ thập niên (1753), Chiêu Thống nguyên niên (1787) và Cảnh Thịnh tứ niên (1796)./.

                                                        Lê Ngọc Thịnh

P. Giám đốc Bảo tàng XVNT