Giới thiệu chức năng - nhiệm vụ của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

I. Chức năng - nhiệm vụ

1. Loại hình: là bảo tàng lưu niệm sự kiện lịch sử về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931

2. Chức năng: Nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

3. Nhiệm vụ:

Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê lưu giữ tư liệu và hiện vật liên quan đến sự kiện lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

Trưng bày, giới thiệu về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh phục vụ khách tham quan tại bảo tàng, đưa giáo dục truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh đến với nhân dân các vùng, miền trong tỉnh. 

Phục vụ cán bộ, học sinh, sinh viên nghiên cứu khai thác tư liệu về Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện đang lưu giữ tại bảo tàng; Phục vụ các địa phương trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xây dựng lịch sử Đảng bộ, xác minh lập hồ sơ đối với những người có công với cách mạng.

II. Cơ cấu tổ chức - bộ máy:

1. Ban giám đốc: 

2. Các phòng chức năng