Công tác trưng bày lưu động

Nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và làm phong phú hơn đời sống tinh thần ở cơ sở,  bên cạnh việc phục vụ khách tham quan tại nhà trưng bày thường trực,  Bảo tàng Xô Viết nghệ Tĩnh xây dựng bộ trưng bày lưu động với các chủ đề về Đảng, về Bác Hồ, về đất nước gắn với nội dung phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và những thành tựu của công cuộc đổi mới đến phục vụ nhân dân các huyện xa thành phố Vinh, nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc ít người ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Năm 1964 đến 1971 Bảo tàng Xô Viết đã  phục vụ Đại hội đảng bộ các huyện  trong hai tỉnh: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Nghi Xuân, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu

Từ  năm 1977-1989  Bảo tàng thường xuyên đưa bộ trưng bày lưu động phục vụ cán bộ, nhân dân các nhà máy: cọc sợi Vinh, nhà máy điện Vinh, may mặc Việt Đức, công ty Xây dựng số 6...

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Mười Nga với chủ đề: “ Đi theo con đường cách mạng tháng Mười  Nga ” bảo tàng đã tổ chức trưng bày tại huyện Kỳ Anh, Hương Khê, thị xã Hà Tĩnh, Diễn Châu, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Năm 1996 với chuyên đề:  "Cách mạng Việt Nam với Xô Viết Nghệ Tĩnh và sự nghiệp đổi mới ” phục vụ ở các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Hà Tĩnh, Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Đô Lương.

Năm 2000 đến năm 2008 phục vụ các huyện như: Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Nghi Lộc, Thanh Chwong, Nghi Xuân, thị xã Hà Tĩnh..

Như vậy tính từ năm 1964 đến tháng 5-2008 Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh với bộ lưu động đã trưng bày tại 25 huyện, thị xã và thành phố, đạt tổng số khách tham quan trưng bày lưu động hơn 500.000 lượt người/ năm .

Cán bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh với lòng nhiệt tình, yêu nghề, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, biết tận dụng các phương pháp tuyên truyền để hướng dẫn phục vụ khách tham quan.

Song song với việc phát huy truyền thống tại hệ thống trưng bày thường trực của bảo tàng, việc tổ chức trưng bày lưu động đã  bám sát những bước phát triển của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Thông qua công tác trưng bày lưu động, bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành trường học giáo dục truyền thống cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân góp phần nhỏ vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới, công tác trưng bày lưu động được đổi mới về nội dung lẫn hình thức và phương pháp tuyên truyền nên đã góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở vào việc bảo tồn và phát huy di sản Xô Viết Nghệ Tĩnh.