Đồng chí Phan Thái Ất

Phan Thái Ất, Bí thư Tổng Nông hội Đỏ Nghệ An năm 1929, Bí thư Phủ uỷ đầu tiên ở Anh Sơn, nhà cách mạng kiên cường của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng. Ông đã cống hiến trọn cuộc đời oanh liệt vẻ vang cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, quê hương. 
਍ഀ
਍ഀ Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Phan Thái Ất (1894-2004), Sở Văn hoá - Thông tin, Hội Nông dân tỉnh, huyện Anh Sơn, bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày 7-10-2004 đã tổ chức kỷ niệm, giao lưu với thế hệ trẻ và toạ đàm khoa học: “Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Thái Ất”. 
਍ഀ
਍ഀ Tại buổi toạ đàm, các nhà nghiên cứu đã có nhiều bài viết đa dạng, phong phú, cung cấp nhiều thông tin tư liệu mới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các nhà khoa học không chỉ trên lĩnh vực lịch sử mà thể hiện lòng kính trọng biết ơn thế hệ cha ông với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”