Đồng chí Trương Vân Lĩnh

਍ഀ

Đồng chí Trương Vân Lĩnh là một giáo dân kính Chúa yêu nước, một trong những người cộng sản tiền bối được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp dìu dắt và đào tạo. Trở thành người cộng sản trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (năm 1926), đồng chí Trương Vân Lĩnh có vai trò quan trong trong việc xây dựng các tổ chức tiền thân của Đảng và phong trào cách mạng Việt Nam từ năm 1925 trở đi. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Trương Vân Lĩnh(1902-1997), chúng ta thành kính dâng nén hương thơm nghiêng mình tưởng nhớ sâu sắc với lòng biết ơn đối với một nhà cách mạng tiền bối của dân tộc ta.