70 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

“Phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước”

Năm 1930-1931, khi Đảng ta mới ra đời, một phong trào cách mạng lớn mạnh đã dâng lên trong cả nước mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Xô Viết Nghệ Tĩnh là sự kiện lịch sử mở đầu, oanh liệt nhất của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thế kỷ XX.

Ngọn lửa thiêng trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã soi sáng con đường cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc, người cày có ruộng, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội

Để giữ gìn và phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh cho hôm nay và muôn đời con cháu mai sau. Nhân kỷ niệm 70 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh(12/9/1930-12/9/2000); Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ, Bộ Văn hoá Thông tin cùng với sự giúp đỡ của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia, Bảo tàng Cach mạng Việt Nam: ngày 11/9/2000 tại thành phố Vinh, Sở Văn hoá Thông tin Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh trong sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước”.

Tham dự hội thảo có đại biểu Tỉnh uỷ Nghệ An, Hà Tĩnh, đại biểu các cụ lão thành cách mạng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, các nhà khoa học trung ương: Bộ Văn hoá Thông tin, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Mnh, Viện Lịch sử Đảng Trung ương, Cục Bảo tồn Bảo tàng, Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng, khoa Sử trường Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm, cao đẳng sư phạm Vinh, các nhà khoa học lịch sử của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thông qua các bài tham luận, hội thảo khoa học đã cung cấp nhiều tư liệu mới quý về lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh và sự phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh trong thời kỳ đổi mới của đất nước.