Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 230-HD/ĐU ngày 3/11/2021 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; Kế hoạch số 2997/KH-SVHTT ngày 05/11/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo đơn vị năm 2021, sáng ngày 7/12/2021, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Công Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban: Văn phòng Đảng ủy, Tổ chức – Pháp chế, Quản lý Di sản.

Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh năm 2021 đã kiểm điểm, đánh giá ưu, khuyết điểm của cấp ủy, lãnh đạo trên các mặt lãnh đạo như: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, báo cáo còn đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của từng cá nhân các đồng chí gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao năm 2021 và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Công Vinh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của chi bộ, đơn vị và đề nghị tập thể cấp ủy, lãnh đạo và mỗi cá nhân cấp ủy viên, lãnh đạo đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong triển khai và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng năm 2022, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 - CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững các phong trào thi đua, danh hiệu đã đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Một số hình ảnh của Hội nghị kiểm điểm năm 2021:

ThS. Trần Thị Hồng Nhung

P.Giám đốc Bảo tàng XVNT